banner2

W siedzibie Towarzystwa są do nabycia najnowsze wydawnictwa:

Rocznik Krakowski, tom 85 (2019)
w cenie 50,00 zł (dla członków: 40,00 zł)   

SPIS TREŚCI

Najbliższy odczyt (21 stycznia 2020 r.):

Mgr Ewa Cempla–Dziadoń

"Renesansowa dekoracja malarska odkryta w XVIII–wiecznej rezydencji
– prace badawcze oraz konserwatorskie w Pałacu Spiskim w Krakowie"

Streszczenie wystąpienia

Ogłoszenie: II Konferencja dydaktyczna dla nauczycieli historii i WOS

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zaprasza do udziału w II konferencji dydaktycznej „Jak i gdzie w nowoczesny sposób uczyć o Krakowie”. Konferencja adresowana jest do nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich poziomów kształcenia oraz osób zainteresowanych problemami dydaktyki historii miasta Krakowa. Celem konferencji jest stworzenie możliwości wymiany wiedzy i doświadczenia kadry akademickiej, archiwistów, muzealników z nauczycielami w zakresie kształcenia oraz podjęcie dyskusji o najbardziej aktualnych i wymagających rozwiązania problemach związanych z edukacją o Krakowie.

Organizator: TMHiZK, Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie

Data: 22 stycznia 2020 r. (środa) w godz. 13.30-18.00

Miejsce: Muzeum Krakowa - Sala Miedziana (d. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, Kraków (wejście od ul. Szczepańskiej)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (zgłoszenia przyjmujemy do 15 stycznia 2020 r. włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc)

 

PROGRAM

 

W sobotę, 21 listopada 1896 r. w siedzibie Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa przy ulicy Siennej 16, z inicjatywy dyrektora Archiwum profesora Stanisława Krzyżanowskiego, odbyło się spotkanie uczonych, artystów, działaczy kulturalnych i obywateli miasta Krakowa, podczas którego powołano do życia Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Opracowany wówczas projekt statutu wymieniał jako główne cele działania poznawanie dziejowej przeszłości Krakowa i jego okolic oraz budzenie poszanowania dla pamiątek i zabytków miasta wśród ogółu jego mieszkańców. Towarzystwo miało je realizować poprzez zebrania i odczyty, publikacje czasopism i książek, opiekę konserwatorską nad zabytkami oraz gromadzenie zabytków pamiątkowych (sztuki, fragmentów architektonicznych i rycin) dla przyszłego muzeum historycznego miasta oraz wydawnictw dotyczących historii Krakowa, wzbogacających bibliotekę miejską.

Przesłany projekt statutu Namiestnictwo we Lwowie zatwierdziło 4 grudnia 1896 r. Komitet Tymczasowy Założycieli skierował 1 stycznia 1897 r. odezwę do mieszkańców Krakowa, zamieszczoną w dzienniku "Czas" z 6 stycznia 1897 r. oraz rozpowszechnianą w formie osobnej odbitki. Statut został zatwierdzony przez pierwsze Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które odbyło się 6 stycznia 1897 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej w krakowskim Magistracie.

Latem 1940 r. władze niemieckie formalne rozwiązały wszystkie polskie towarzystwa, także naukowe, chociaż już od 1939 r. ich jawna działalność była niemożliwa. Zajęto majątek Towarzystwa - kamienicę na ulicy św. Jana, gotówkę i papiery wartościowe oraz zapas wydawnictw.

Już w styczniu 1945 r. Wydział wznowił działalność Towarzystwa, którą zalegalizowano 2 lipca 1945 r. w Wydziale Społeczno-Politycznym Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego. Walne Zgromadzenie członków odbyło się 6 lutego 1947 r.

W 1953 r. Towarzystwo przeszło pod opiekę Polskiej Akademii Nauk jako jedno z szesnastu tzw. towarzystw specjalistycznych, skupionych w obrębie Wydziału I Nauk Społecznych, a otrzymywane wówczas subwencje pozwalały Towarzystwu na prowadzenie statutowej działalności. U progu lat 70-tych merytoryczna opieka PAN ograniczyła się do przekazywania dotacji, pokrywających jedynie koszt druku "Rocznika Krakowskiego".

Otrzymywane od 1974 r. stałe dofinansowanie z Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Krakowa umożliwiło powrót do prowadzenia samodzielnej działalności. Przejęcie w 1990 r. na własność kamienicy przy ul. św. Jana 12 pozwoliło, dzięki wynajmowaniu jej pomieszczeń, na uzyskanie całkowitej niezależności finansowej.

Do pobrania:
Członkowie Założyciele (Komitet Organizacyjny 21.11.1896-6.01.1897)

Opracowano na podstawie publikacji: Wiesław Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta narodowej pamięci. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w latach 1896-1996, Biblioteka Krakowska 137, 1997.

© 2016-2020 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności